Regulamin

I Jurajski Bieg Charytatywny

Organizator:

Jakub Biecek – 515 262 392; bieg@jurabiega.pl

Cel imprezy:

  1. Popularyzacja biegania jako formy aktywności ruchowej;
  2. Pozyskanie środków na leczenie operacyjne Zosi Biecek;
  3. Propagowanie zdrowego stylu życia.

Termin i miejsce:

  1. Rezerwat przyrody Sokole Góry oraz okolice;
  2. 23 Lipca 2022 roku;
  3. Biuro imprezy czynne od godziny 8:00 do 12:00.

Harmonogram:

  1. 8:00-12:00 – praca biura zawodów, rejestracja, wydawanie numerów;
  2. 12:30 – start I Jurajskiego Biegu Charytatywnego;
  3. 13:30 – start I Jurajskiego Biegu Charytatywnego – dla zawodników od lat 3 do 13.
  4. 15:30 – wręczenie nagród zwycięzcom, oraz losowanie nagród pośród uczestników.

Trasa:

  1. I Jurajski Bieg Charytatywny – ok. 7,5 km:
   1. Start o godzinie 12:30;
   2. Trasa prowadzi szlakami turystycznymi oznaczonymi kolorem żółtym oraz zielonym. Teren leśny, w tym rezerwat Sokole Góry. Trasa będzie oznaczona czerwono białą taśmą.
   3. Limit czasu – 2 godziny.
  2. I Jurajski Bieg Charytatywny – od 3 do 13 lat – ok. 1,2 km:
   1. Start o godzinie 13:30;
   2. Trasa prowadzi szlakiem turystycznym oznaczonym kolorem żółtym. Teren leśny, w tym rezerwat przyrody Sokole Góry. Trasa będzie oznaczona taśmą;
   3. Limit czasu – 45 minut.

Oznaczenie tras:

  1. Taśmy;
  2. Tabliczki;
  3. Wolontariusze.

Warunki udziału:

  1. Zakup cegiełki pod adresem siepomaga.pl/jurabiega o wartości nie mniejszej niż opłata startowa. W polu „twoje słowa wsparcia” należy podać przypisany numer startowy;
  2. Weryfikacja zawodnika oraz osobisty odbiór numeru startowego;
  3. Podpisanie oświadczenia dotyczącego braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach oraz o starcie w nich na własną odpowiedzialność;
  4. w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w imprezie;
  5. przestrzeganie regulaminu imprezy oraz przepisów prawa na terenach należących do Miasta i Gminy Olsztyn oraz Lasów Państwowych;
  6. organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji zawodnika nieprzestrzegającego regulaminu lub biegnącego poza wytyczoną trasą.

Warunki poszczególnych biegów:

  1. I Jurajski Bieg Charytatywny:
   1. Uczestnikami biegu mogą być osoby pełnoletnie;
   2. Uczestnikami biegu mogą być osoby powyżej 13 roku życia za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
  2. I Jurajski Bieg Charytatywny – od 3 do 13 lat:
   1. Uczestnikami biegu mogą być osoby powyżej 3 a poniżej 13 roku życia za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

Klasyfikacja / wyniki:

Każdy zawodnik zostaje sklasyfikowany pod warunkiem przekroczenia linii mety w limicie czasowym z widocznym numerem startowym.

Klasyfikacje będą prowadzone w kategoriach:

  1. I Jurajski Bieg Charytatywny:
   1. Kobiety;
   2. Mężczyźni;
  2. I Jurajski Bieg Charytatywny – od 3 do 13 lat:
   1. Zawodnicy.

Nagrody:

Każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy medal. Za miejsca I-III w poszczególnych kategoriach przewidziane są nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. 

Uczestnicy wszystkich biegów wezmą udział w losowaniu nagród rzeczowych. Odbędzie się ono po wręczeniu nagród zwycięzcom poszczególnych kategorii. Losowane będą numery startowe. Odbiór nagrody wyłącznie osobisty, po okazaniu numeru startowego.

Zapisy

Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularzy interaktywnych dostępnych na stronach internetowych http://jurajskibiegcharytatywny.pl.  W terminie do dnia 19.07.2022 lub do osiągnięcia limitu osób startujących.

Poprzez zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty.

Organizator umożliwia także zgłoszenie w biurze zawodów poprzez wypełnienie papierowej wersji formularza, oraz przekazania cegiełki gotówką. 

Minimalna opłata startowej w przypadku I Jurajskiego Biegu Charytatywnego (decyduje kolejność zgłoszeń ):

Kolejność zgłoszeń

I: Numery startowe od 1 do 100

II: Numery startowe od 1 do 250

III: Numery startowe od 251

W biurze zawodów

Opłata startowa

50

65

80

110

Wysokość opłaty startowej w przypadku I Jurajskiego Biegu Charytatywnego od 3 do 13 lat wynosi 25 zł.

Limity osób mogących wziąć udział w poszczególnych biegach:

I Jurajskiego Biegu Charytatywnego od 3 do 13 lat – 100 osób

I Jurajskiego Biegu Charytatywnego – 500 osób.

Odbiór numerów startowych

Odbiór numerów startowych jest możliwy osobiście w biurze zawodów w godzinach 8:00-12:00 w dniu zawodów. Osoby, których opłaty nie wpłyną na konto fundacji SiePomaga na rzecz Zosi Biecek do dnia 19.07.2022 r. zostaną skreślone z listy startowej.

Postanowienia końcowe

  1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania zawodów w przypadku ekstremalnych warunków pogodowych lub ze względów bezpieczeństwa.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras zawodów w w przypadku ekstremalnych warunków pogodowych lub ze względów bezpieczeństwa.
  3. Organizator zapewnia wodę po zakończeniu biegu.
  4. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad ogólnie panujących na szlakach turystycznych i w lasach państwowych. W szczególności zabrania się zaśmiecania terenu (np. butelek, kubeczków) – wszystkie śmieci należy zostawiać w oznaczonych strefach. Uczestnicy łamiący ww. zasady mogą zostać zdyskwalifikowani.
  5. Organizator nie zapewnia indywidualnego ubezpieczenia NNW dla uczestników.
  6. Uczestnicy zawodów pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony i skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
  7. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych. Nie zostaną dopuszczone do udziału w biegu osoby, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie środków odurzających, nielegalnych substancji, napojów alkoholowych.
  8. Akceptując niniejszy regulamin, uczestnik potwierdza, że wie, iż udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując wyłącznie na własną odpowiedzialność.